28.02.2019

OTČE NÁŠ řecký cyrillic latin

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.
γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμὸν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, καὶ ἡ δύναμις, καὶ ἡ δόξα, εἰς τοῦς αἰῶνας.
ἀμήν.

Патер гемон го ен тойс уранойс
Гагиастхето то Онома Су
Элтхето ге Басилеа Су
Генетхето То Тхелема Су, гос эн урано каи эпи тэс гэс
тон артон гемон тон эпиусион, дос гемин семерон
каи афес гемин та офеилэмата гемон гос каи гемеис афиэмен тоис офеилетаис гемон
каи ме еисененкес гемас еис пеирасмон, алла рюсаи гемас апо ту понэру
Готи Су Естин ге Басилеа каи ге Дюнамис каи ге Докса еис Тус Айонас
Амэн

Pater hémón ho en toís uranoís
Hagiasthéto to Onoma Su
Elthetó hé Basileja Su
Genéthétó To Theléma Su ós en uranó kai epi tes gés
ton arton hémón ton epiusion dos hémín sémeron
kai afes hémín ta ofeilémata hémón, ós kai hémeís afékamen toís ofeiletais hémón
kai mé eisenenkés hémás eis peirasmon, alla rýsai hémás apo tu ponérú
Hoti Su Estin hé Basilea kai hé Dynamis kai hé Doksa eis Tus Aiónas
Amén


25.02.2019

Česká Bible v AZbuce / Чешская Библия кириллицей

Jak by mohla vypadat česká Bible v azbuce pro východní slovány, které by to četli hezký český?

Зйєвені 5.9-10: "Йси годен сі взіт ту кнігу а отевржіт єї печетє протожє Йсі бил забит Йсі Богу викоупил в крві све зе вшех кмену і йазику і народу і рас а учініл є краловским кнєжьствем нашєму Богу а будоу краловат на земі."

АБЦеда AЗбукоу на 30 пісьмен
A a = A a
Б б = B b
Ц ц = C c
Ь ь = změkčovácí znak
Ч ч = Č č
Д д = D d
E e = E e
Є є = Ě ě
Ф ф = F f
Ґ ґ = G g
Г г = H h
Х х = Ch ch
I i = I i (vždy měke jako ruské "и" )
Ї ї = Ji ji
Й й = J j
K к = K k
Л л = L l
М м = M m
Н н = N n
O o = O o
П п = P p
Р р = R r
С с = S s
Ш ш = Š š
T т = T t
У у = U u
В в = V v nebo W w
И и = Y y (vždy tvrdé jako ruské "ы")
Ж ж = Ž ž
З з = Z z

21.02.2019

Зачем изучать богословие / Přoč studovat teologii

Есть две крайности в которые может попасть человек при изучении Библии и богословия.
1. Я первый, кто "до этого додумался", у меня "особое откровение".
2. Ничего нового не может быть, т.к. все это когда-то уже было.
Чтобы избежать этих крайностей, важно заниматься родительницей богословия - миссией, как практической так и той, которая включает в себя знание Писания и понимание как современных различных богословских систем и безсистемностей, так и истории богословских систем и безсистемностей в историях различных христианских церквей, движений, конфессий и деноминаций. Без личного участия в божьей миссии сухое изучение богословия может стать переливанием из пустого в порожнее и даже увести от веры.

Existují dva extrémy, ve kterých se může člověk při studiu Bible a teologie ocitnout.
1. Já jsem první, kdo "o tom uvažuje", já mám "zvláštní zjevení".
2. Neexistuje nic nového. Všechno už alespoň jednou bylo.
Aby nedocházelo k těmto extrémům, je důležité zabývat se matkou teologie - Misí jak praktickou tak i tou, která vyžaduje dobrou znalost Písma a pochopení toho, jaké jsou současné teologické systémy a bezsystemností a také historie teologických systémů a bezsystemností v příbězích různých křesťanských církví, hnutí, denominací a konfesí. Bez osobní účasti na Boží Misí pouhý a suchý studium teologie se může stát přeléváním z prázdné do zpustošené, a dokonce i odvést od víry.

11.12.2017

Где мой дом?

"Где мой дом?"
Такими словами начинается чешский гимн и поется о том, что дом мой в Чехии. А некоторым иммигрантам присуще считать, что их дом где-то в другой стране.
Я не согласен с этими мнениями.

Мой дом не в Чехии и не в какой-либо другой стране этого мира. Потому что везде есть смерти и болезни. Они обезображивают и извращают замечательное творение Божье. Этот мир, в том виде и состоянии, в котором он находится, с насилием и эксплуатацией - не мой дом.

Где мой дом?
Мой дом там, где процветают и сохраняются физическая жизнь, здоровье и условия для самых близких отношений. Я, как и все человечество, был создан для места, в котором нет ни смерти, ни разлуки, ни тления, ни болезни, ни старости.

Я изгнанник, чужак в этом мире и тоскую по дому. Мой праотец и праматерь были изгнаны из Божьего рая - истинного дома, где было присутствие и созерцание Бога. И теперь все дети Адама и Евы отчуждены от Бога, самих себя, друг друга и окружающей среды.

Как же попасть домой? Как исцелить и восстановить творение? Как победить смерть и тление?
На эти вопросы не дает ответа ни одно научное достижение в мире. На эти вопросы дает ответ Евангелие.

Иисус оставил Свой Дом (Флп. 2.6-7), родился вдали от родительского дома, служил, не имея места, где преклонить голову (Мф. 8.20), и наконец был распят за городскими воротами - в знак Его изгнания и отвержения (Евр. 3.11-12). Он занял наше место, ощутив изгнание и отчуждение, которое не Он, а мы справедливо заслужили. Он оказался изгоем, чтобы я и каждый человек мог вернуться домой. Смерть и воскресение Иисуса Христа - окончательное освобождение и исход из плена в котором мы живем. Восстание Иисуса из мертвых нанесло сокрушение силе смерти. Он дал живое предвкушение нового неба и новой земли, которые станут истинным домом.

"Через Него было сотворено все на небе и на земле, все видимое и невидимое: будь то престолы, господства, начальства или власти - все было сотворено через Него и для Него.
Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится благодаря Ему.
Он - глава тела, то есть Церкви, Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство.
Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота Бога,
и чтобы через Него примирить с Собою все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле." (Кол. 1.16-20)

"Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было.
Я увидел святой город - новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа.
И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона: - Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом, а Он будет с ними их Богом.
Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло.
Сидящий на троне сказал: - Я делаю все новое! И Он добавил: - Запиши, потому что это верные и истинные слова.
Затем Он сказал мне: - Свершилось! Я Альфа и Омега, Начало и Конец! Тому, кто мучится от жажды, Я дам пить безвозмездно из источника воды жизни.
Побеждающий наследует это, и Я буду его Богом, а он будет Моим сыном.
Но боязливые, неверные, подлые, убийцы, развратники, колдуны, идолопоклонники и все лжецы - им место в озере с горящей серой. Это вторая смерть." (Отк. 21.1-8)

"Затем ангел показал мне реку воды жизни, блестящую, как кристалл, и текущую от трона Бога и Ягненка
посредине центральной улицы города. По обе стороны реки растет дерево жизни. Оно приносит двенадцать раз в год, давая каждый месяц свой плод, а листья дерева предназначены для исцеления народов." (Отк. 22.1-2)

Пусть чувство принадлежности к истинному дому, которое выражается в разных формах тоски по нему, поможет мне и каждому избежать стремления к ложным домам и идолопоклонства.

07.11.2017

Алкоголь в Библии

Переодически меня спрашивают: "разве нельзя верующему иногда выпить бутылочку пива или стаканчик вина?".

Библия ясно предупреждает о вызывающей зависимость и разрушительной природе алкоголя. Хотя Писание нигде и не устанавливает сухой закон, все же нам стоит обратить пристальное внимание на следующие тексты.

"Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен." Притчи 20:1

"Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет." Притчи 21:17

"У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. [И скажешь:] "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же"." Притчи 23:29-35

"И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом" Ефесянам 5:18

Совершенно ясно, что пьянство всегда греховно.

"Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти" Римлянам 13:13

"Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют." Галатам 5:19-21

"Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям (мужеложству, скотоложству, помыслам), пьянству, излишеству в пище и питии и нелепому идолослужению" 1 Петра 4:3

"Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его!" Аввакум 2:15

"Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе." 1 Коринфянам 5:11.

В Библии также становится ясно, что зрелые христиане должны избегать того, чтобы быть для других камнем преткновения в пьянстве.

"Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает." Римлянам 14:21.

Надлежит таки "царственному священству" избегать употребления алкоголя.

"Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям — сикеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых." Притчи 31:4-7

Важно пребывать постоянно в молитве в трезвом состоянии.

"Будьте постоянны в молитве, трезвясь в ней с благодарением." Колоссянам 4:2 

Итак проблема не в "стаканчике вина" или "бутылке пива". Проблема в пьянстве. Особенно, живя в Чехии, где пивной алкоголизм овладел многими, нам следует быть осмотрительными и поступать по Духу, исследуя Писание. Дай нам Бог мудрости и силы Святого Духа, чтобы поступать трезво и благоразумно в отношении алкоголя.

"Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить." 1 Петра 5:8

20.10.2017

Зачем тебе рай?

 Чехия 2001
Мой друг спросил: "Почему ты стал верующим, зачем тебе рай, не лучше ли будет в аду: грех и веселая компания?"

Тогда не было еще и года после моего обращения и я не мог внятно донести ему о всех преимуществах жизни с Богом. До этого обращения я сам не видел смысла в своей жизни и мне нравилось все грешное. Не хотел и я становиться верующим, хотя иногда слушал проповеди. Одна врезалась в мою память на столько, что я задал вопрос Богу: "что я получу взамен, если стану последователем Христа?". Это была моя первая короткая, но искренняя молитва. И Бог ответил мне, пообещав светлое будущее, такое, которое я даже не мог себе представить. Поверив Богу, я сделал свой первый шаг - покаяние в грехах. Хорошо помню как было легко и радостно на душе от этого. Благодатью был спасен через веру.

Вскоре мой друг попал в тюрьму на 10 лет. А я уехал на ПМЖ в Чехию, где принял святое водное крещение, получая благословения по милости Божьей. Сейчас я бы мог ему многое рассказать о прекрасной жизни со Христом, равно как и он мне о том, как там... в аду. Может, однажды, если он жив еще.

Жизнь верующего, конечно же, не без трудностей и скорбей в этом земном пути. Возникают новые вопросы к Богу, иногда без ответов. Но моя вера в светлое будущее остается и утверждается благодаря Божьему Слову данному через откровение Иоанна: "Потом я увидел новое небо и новую землю. Первого неба и первой земли уже не было, моря тоже больше не было. Я увидел святой город - новый Иерусалим. Он спускался с небес от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для своего мужа. И я услышал громкий голос, прозвучавший от трона: - Это жилище Бога с людьми. Здесь Он будет жить с ними, и они будут Его народом, а Он будет с ними их Богом. Он отрет с их глаз каждую слезу. Больше не будет ни смерти, ни скорби, ни вопля, ни боли, потому что прежнее ушло. Сидящий на троне сказал: - Я делаю все новое! И Он добавил: - Запиши, потому что это верные и истинные слова."

10.01.2017

7 просьб к верующим


1. В день собрания встаньте пораньше и придите на собрание тоже заранее хотя бы на минут 15-30, молитвенно настройте свою душу на общение с людьми и Богом.

2. Молитесь о том, чтобы Дух Святой говорил к Вам через проповедника и о том, чтобы услышать, что Господь лично вам хочет сказать через проповедь Слова Божьего.

3. Постарайтесь занять места спереди. На задних рядах больше отвлекаешься из-за людей, сидящих перед вами. Одна сестра рассказывала о том, как не могла нормально быть в собрании из-за тигра, смотрящего на нее с косынки сидящей перед ней верующей.

4. Вы можете использовать свой смартфон для того, чтобы читать с него Библию. Делать записи, конспектируя мысли, которые приходят во время богослужения, и объявления. Фотографировать. Снимать на видео. И если Дух Господень вас к этому побуждает, делайте публикации в социальных сетях, желательно на странице своей церкви. Единственное, что в этом случае вас может сильно отвлечь от проповеди и поклонения Богу – это участие в комментариях во время собрания. Оставьте комментирование на целую неделю между богослужениями, время достаточно для этого. И самое главное: выключите звуки в вашем телефоне, чтобы не мешать другим.

5. Дисциплинируйте свой ум. Не позволяйте ему блуждать и отвлекаться. Сосредоточьтесь на происходящем. Слушайте Слово Божье! Нет ничего важнее в мире, чем то, что провозглашается с кафедры. Не обращайте внимания на тех, кто встает во время служения, входит и выходит. Радуйтесь и наслаждайтесь смехом и плачем маленьких детей, они таким образом славят Бога.

6. Делитесь с другими тем, что Господь вам говорил во время богослужения, проповеди. О том, как молитвы верующих и Слово Его повлияли на вашу жизнь, что изменилось. Вступите в действующие группы христиан в Вайбере или создайте новые, чтобы быть на связи братьями и сестрами для взаимной поддержки, как молитвенной так и социальной.

7. Если не получилось быть в собрании, обязательно послушайте проповедь в записи, если имеются. Помимо ежедневного чтения и изучения Библии, назидайтесь в течение недели хорошими духовными книгами, песнями. Включайте проповеди через интернет других братьев проповедников. Стремитесь быть в домашних группах по совместному изучению Библии. Не оставайтесь духовно голодными и несчастными одиночками.

Опубликовано на hristiane.ru

Поделиться

Если вам нравится мое откровение, расскажите о нем друзьям: